Termékek Menü

Garanciális feltételek

Termékeinkre a jogszabályok által előírt kötelező 12 hónapos garanciát vállaljuk (kivéve azokat a termékeket, ahol külön megjelöljük a hosszabb időtartamot). Meghibásodás esetén a garanciajegyen feltüntetett szervizpartnerünkkel tudják felvenni a kapcsolatot. Bármilyen probléma esetén keressenek minket az alábbi telefonszámokon:

+36-20/937-0513
+36-20/472-8891

FIGYELEM! A nem megfelelő kezelés elkerülésére kezelési és használati útmutatót mellékelünk a készülékhez. A használati útmutatótól eltérő használat, kezelés miatt bekövetkezett hibára jótállást nem vállalunk, ennek javítási költsége a jótállási időn belül is Önt terheli.

Az eladótól követelje meg a vásárláskor a jótállási jegy megfelelő kitöltését. Ellenőrizze, hogy a készülék gyári száma megegyezik a jótállási jegyen feltüntetett számmal. A szabálytalanul kiállított jótállási jegy alapján érvényesített igények teljesítése a kereskedőt terhelik. A jótállási jegyen történt javítás, törlés vagy átírás, valótlan adatok bejegyzése, a jótállási jegy érvénytelenségét vonja maga után.

MEGSZŰNIK A JÓTÁLLÁS - ha a jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a meghibásodást rendeltetéstől eltérő használat, baleset, ütközés, a használati útmutatóban előírt karbantartás elmulasztása, vízkövesedés okozta,- hogy a készüléket szakszerűtlenül vagy illetéktelenek javították,- hogy a meghibásodást szakszerűtlen tárolás, elemi kár okozta,- hogy a készülék gyártási száma nem egyezik meg a jótállási jegyen lévő számmal,- hogy a készüléket kölcsönzik vagy ipari célra használják. Kerékpároknál nem vállalunk jótállást a gumidefektre.

A vásárló jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti. Ha valamilyen okból nem kapott a vásárló jótállási jegyet, akkor a vásárlást igazoló nyugtával vagy számlával tudja érvényesíteni jótállási jogát. A vásárló a jótálláson alapuló igények érvényesítésével kapcsolatos nyilatkozatot a kereskedőhöz, vagy a jótállás keretébe tartozó javításokat rendeltetésszerűen végző javítószolgálathoz (szervizhez) intézheti. A vásárló a hiba felfedezése után legkésőbb 2 hónapon belül köteles kifogását a kötelezettel közölni. A közlés késedelméből eredő kárért felelős. Jótállás a 97/2014 Korm.rendelettel módosított 151/2003 (IX.22.) Korm.rendelet 1. melléklete szerint 10 ezer Forintos vételárú cikkek felett kötelező, melynek időtartama 1 év.

Hibás termék esetén a vásárlót a 2013. évi V. törvény polgári törvénykönyv valamint a 97/2014 Korm.rendelettel módosított 151/2003 (IX.22.) Korm.rendelet szerint az alábbi jogok illetik meg:

Kellékszavatossági igénye alapján a jogosult választása szerint

a) kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet; vagy

b) az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének a (4) bekezdés szerinti feltételekkel nem tud eleget tenni, vagy ha a jogosultnak a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

A fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 97/2014 Korm.rendelettel módosított 151/2003 (IX.22.) Korm.rendelet értelmében a jótállásra kötelezettnek törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A javítást úgy kell elvégezni, hogy a javítás folytán a termék használhatósága az azonos ideig rendeltetésszerűen használt hibátlan termékhez képest ne csökkenjen.
Ha a kötelezett a fogyasztási cikk kijavítását megfelelő határidőre nem vállalja, vagy nem végzi el, a jogosult a hibát maga kijavíthatja, vagy mással kijavíttathatja.
Csere esetén a csereutalvány kiadásának feltétele, hogy a vásárló a termékkel kapott összes tartozékot hibátlanul átadja a szerviznek. A csereutalványt a vásárlás helyén kell beváltani.

Ha a termék a vásárlástól számított 3 munkanapon belül meghibásodott és a meghibásodás olyan mértékű, hogy akadályozza az áru rendeltetésszerű használhatóságát, a vásárló kívánságára azt a kereskedőnek azonos típusú új termékre kell kicserélnie. A termék kicserélése esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék (annak kicserélt része) tekintetében újra kezdődik.

A termék jelentősebb részeinek jegyzéke:
1. Háztartási kisgépek, porszívók: motor
2. Mikrohullámú sütő: magnetron
3. Hűtő- klíma- és fagyasztó készülékek: kompresszor
4. Hőtechnikai készülékek: fűtőelemek
5. Szerszám: motor
6. Kerékpár: váz
7. Mosó-, mosogató-, és szárítógépek: motor, szivattyú, programkapcsoló
8. TV, videó, Monitor, CD, DVD, kamera, Hi-Fi berendezés: képcső, lejátszó fej

A jótállási idő a vevő részére történő átadás - ha az üzembe helyezést a jótállásra kötelezett végzi, az üzembe helyezés (beszabályozás) napjával kezdődik.
A termék kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a hiba közlésének napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a vásárló a terméket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta. Javítás esetén a szerviz köteles a jótállási jegyen feltüntetni a jótállási idő meghosszabbodott lejáratának napját.
A termék vagy fődarabjának kicserélésének esetén a jótállás időtartama a kicserélt termék(rész) tekintetében újra kezdődik. Az üzemeltetés helyén kell megjavítani a 10 kg-nál súlyosabb terméket (kivéve járművek). Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállásra kötelezett gondoskodik. A javítószolgálat a helyszínre kiszállást a vásárlóval köteles egyeztetni és az utóbbi választása szerint a kiszállást a megjelölt nap délelőttjén vagy délutánján teljesíteni.
A jótállásra kötelezett csak akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a termék átadása után keletkezett, pl. szakszerűtlen kezelés, nem rendeltetésszerű használat, erőszakos külső behatás, baleset, átalakítás, elemi kár, tisztítás, karbantartás elmaradása, stb. következtében.

Ha a hiba jellege (pl. a termék kijavíthatósága, a javítás módja, az értékcsökkenés mértéke, stb.) tekintetében vita merül fel, a vevő a jogszabályban erre feljogosított minőségvizsgáló szerv(ek) - szakvéleményét kérheti. A minőségvizsgáló szerv(ek) által végzett vizsgálat és szakvélemény díjköteles, de nem kötelező érvényű.

Ha a vitát nem sikerül rendeznie a jótállásra kötelezettel, a bírósági út előtt a vevő a békéltető testület segítségét
is igénybe veheti. A békéltető testület eljárásának célja a fogyasztó és a gazdálkodó szervezet közötti vitás
ügy (fogyasztói jogvita) egyezségen alapuló rendezése. A tanács az eljárást hatvan napon belül befejezi,
indokolt esetben ez a határidő legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.

Jótállási kötelezettség elmulasztásából eredő igények polgári peres eljárás során érvényesíthetők.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A termékre a kellékszavatossági és termékszavatossági kötelezettség a 2013 évi V. törvény Ptk szerint a vételtől számított 2 évig áll fenn. Kellékszavatosság esetén az első 6 hónapban vélelmezni kell, hogy a termék hibája a vásárláskor is fennállt, következő 18 hónapban a vásárlónak kell bizonyítania a hiba meglétét már a vásárlás pillanatában. Termékszavatosság esetén közvetlenül a gyártónál, forgalmazónál is érvényesítheti jogát a vásárló

FNJ PROIMPEX KFT. címe: 1152 Budapest, Szentmihályi út 171.